५ नं. वडा कार्यालय,मझाैरा विसनपुर

साविककाे मझौरा विसनपुर गा.वि.स. वडा नं. ५, ६, ७, ८  र ९

श्रेत्रफलः ३.४२ वर्ग कि.मी

e-mail: 5.matihanimun@gmail.com

Population: 
३४५६
Ward Contact Number: 
-