FAQs Complain Problems

समाचार

जनप्रतिनिधिहरूको विवरण

मटिहानी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धिरापुर,महोत्तरी

मधेश प्रदेश, नेपाल ।

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

नाम,थर

ठेगाना

मोबाइल नं.

नगर प्रमुख- श्री हरि प्रसाद मण्डल

मटिहानी न.पा.

9844031928

नगर उपप्रमुख- श्री मंजु देवी साह

मटिहानी न.पा.

 9804817612

वडा अध्यक्ष- श्री शिवशंकर कुमार राय

मटिहानी न.पा.-१

9800808284

वडा सदस्य- श्री सारो देवी

मटिहानी न.पा.-१

 

वडा सदस्य- श्री मनतोरिया देवी

मटिहानी न.पा.-१

 

वडा सदस्य- श्री अब्बास अंसारी

मटिहानी न.पा.-१

 9817691354

वडा सदस्य- श्री कुलेश्वर दास कथवानिया

मटिहानी न.पा.-१

 9844135847

वडा अध्यक्ष- मो. रयूप

मटिहानी न.पा.-२

 9816826060

वडा सदस्य- श्री दुखरन खत्वे

मटिहानी न.पा.-२

 9822052341

१०

वडा सदस्य- श्री जुगेश्वर महतो

मटिहानी न.पा.-२

 9809666350

११

वडा सदस्य- श्री  सरिता कुमारी मण्डल

मटिहानी न.पा.-२

 9807868804

१२

वडा सदस्य- श्री  उनो देवी

मटिहानी न.पा.-२

 9864100900

१३

वडा अध्यक्ष- श्री  नाजिर मिया

मटिहानी न.पा.-३

  9844310387

१४

वडा सदस्य- श्री मो.मोकिन राइन

मटिहानी न.पा.-३

 9817810313

१५

वडा सदस्य- श्री मो. नइम मिया

मटिहानी न.पा.-३

 9804843061

१६

वडा सदस्य- श्री रोजिता खातुन

मटिहानी न.पा.-३

 9865067638

१७

वडा सदस्य- श्री  सरिता देवी

मटिहानी न.पा.-३

 9804871405

१८

वडा अध्यक्ष- श्री अब्दुुल गफार राइन

मटिहानी न.पा.-४

 9844299142

१९

वडा सदस्य- श्री राजकुमार यादव

मटिहानी न.पा.-४

 9813800809

२०

वडा सदस्य- श्री चन्देश्वर यादव

मटिहानी न.पा.-४

 9819650682

२१

वडा सदस्य- श्री सोमारी देवी

मटिहानी न.पा.-४

 

२२

वडा सदस्य- श्री गिता देवी

मटिहानी न.पा.-४

 9807681839

२३

वडा अध्यक्ष- श्री मिश्री नायक

मटिहानी न.पा.-५

 9804894440

२४

वडा सदस्य- श्री रामरतन यादव

मटिहानी न.पा.-५

 9843225402

२५

वडा सदस्य- श्री झगरु मण्डल

मटिहानी न.पा.-५

 9827636453

२६

वडा सदस्य- श्री मंजु देवी

मटिहानी न.पा.-५

 9810225591

२७

वडा सदस्य- श्री सोनावती देवी

मटिहानी न.पा.-५

 

२८

वडा अध्यक्ष- श्री कलिम अंसारी

मटिहानी न.पा.-६

 9844167769

२९

वडा सदस्य- श्री रामलखन पंजियार

मटिहानी न.पा.-६

 9819601724

३०

वडा सदस्य- श्री खलिल शेष

मटिहानी न.पा.-६

 9812029083

३१

वडा सदस्य- श्री एरुल खातुन

मटिहानी न.पा.-६

 

३२

वडा सदस्य- श्री मंजु देवी पासवान

मटिहानी न.पा.-६

 9804833218

३३

वडा अध्यक्ष- श्री जितनारायण माझी

मटिहानी न.पा.-७

 9844057167

३४

वडा सदस्य- श्री युगेश्वर यादव

मटिहानी न.पा.-७

 9807839895

३५

वडा सदस्य- श्री गेना देवी पासवान

मटिहानी न.पा.-७

 9826841054

३६

वडा सदस्य- श्री मोहन सहनी

मटिहानी न.पा.-७

 9814864619

३७

वडा सदस्य- श्री शिव दुलारी देवी

मटिहानी न.पा.-७

 9816824250

३८

वडा अध्यक्ष- श्री  रितेश कुमार साह

मटिहानी न.पा.-८

 98441121099

३९

वडा सदस्य- श्री सुनकेशी कुमारी चौधरी

मटिहानी न.पा.-८

 9844449124

४०

वडा सदस्य - श्री दुलारी देवी

मटिहानी न.पा.-८

 9809307856

४१

वडा सदस्य- श्री अताबुल लहेरी

मटिहानी न.पा.-८

 9844452308

४२

वडा सदस्य- श्री जुवैर लहेरी

मटिहानी न.पा.-८

 9844078127

४३

वडा अध्यक्ष- श्री मदन चौधरी

मटिहानी न.पा.-९

 9845040652

४४

वडासदस्य- श्री रत्नेश कुमार लाल कर्ण

मटिहानी न.पा.-९

 9841354356

४५

 वडा सदस्य- श्री मोलाजिम नदाफ

मटिहानी न.पा.-९

 9844059232

४६

 वडा सदस्य- श्री ईसरो देवी

मटिहानी न.पा.-९

 

४७

 वडा सदस्य- श्री सकुनी देवी

मटिहानी न.पा.-९

 

४८

 का.पा. सदस्य- श्री राम पदारथ साह

मटिहानी न.पा.-१

 

४९

 का.पा. सदस्य- श्री अरुण नाहर

मटिहानी न.पा.-८

 

५०

 का.पा. सदस्य- श्री नागेन्द्र लाल कर्ण

मटिहानी न.पा.-८

 

 

 

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.