FAQs Complain Problems

समाचार

समाजिक सरक्षा भत्ता कार्यक्रम

समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको विवरण

आ.व. २०७६-७७ तेस्रो चौमासिक छुट २ महिना
क्र.सं. वडा नं. लाभग्राहीहरूको विवरण
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List

 

 

 


आ.व. २०७७-७८ प्रथम चाैमासिक
क्र.सं. वडा नं. लाभग्राहीहरूको विवरण
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List

 

आ.व. २०७७-७८ दोस्रो चाैमासिक
क्र.सं. वडा नं. लाभग्राहीहरूको विवरण
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List

 

आ.व. २०७७-७८ तेस्रो चाैमासिक
क्र.सं. वडा नं. लाभग्राहीहरूको विवरण
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List

 

आ.व. २०७८-७९ पहिलो चाैमासिक
क्र.सं. वडा नं. लाभग्राहीहरूको विवरण
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List
Name List